14 มิถุนายน 2551

ข้อสอบ TPS, MIS ,DSS ,EIS และ ES

ตอนที่ 1 อธิบายความหมายของศัพท์ต่อไปนี้
1. จงอธิบายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) มาพอเข้าใจ

เฉลย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) คือ ระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่ต้องการการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการช่วยงานแบบวันต่อวัน mis จึงมีความสามารถในการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ซึ่งมีความหมายต่อการจัดการ และบริหารงานเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นระบบนี้ยังสามารถสร้างสารสนเทศที่ถูกต้องและทันสมัยอีกด้วย โดยทั่วไป mis มักรวมระบบ tps เข้าไว้ด้วย
คุณสมบัติของระบบ mis มีดังนี้
· ระบบ mis จะสนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน
· ระบบ mis จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงาของฝ่ายต่างๆในองค์กร
· ระบบ mis จะช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
· ระบบ mis จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
· ระบบ mis ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจำกัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

2. จงอธิบายคุณลักษณะของระบบการประมวลผลข้อมูล(Transaction Processing System : TPS)

เฉลย คุณลักษณะของระบบการประมวลผลข้อมูล
1. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำวันของการดำเนินธุรกิจได้ เช่น ประวัติลูกค้า รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า เป็นต้น
2. สามารถสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ เช่น ออกใบกำกับภาษี ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบรายการสินค้า เป็นต้น
3. บำรุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance) โดยการปรับปรุงข้อมูล (เพิ่ม ลบ แก้ไข) ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ชื่อที่อยู่ของสินค้า รหัสสินค้า เป็นต้น


3. จงอธิบายคุณลักษณะของ es มาพอสังเขป
เฉลย คุณลักษณะของระบบผู้เชี่ยวชาญ
1. ES จะทำการเลียนแบบวิธีการคิดและเหตุผลของผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจริงในด้านต่าง ๆ
2. อาจนำ ES มาใช้ร่วมงานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เรียกการทำงานร่วมกันว่า “Expert System Shells”
3. มีการดึงสารสนเทศจากคลังข้อมูลเช่นเดียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)


ตอนที่ 2 เลือก ถูก – ผิด
1. ระบบ DSS ต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้บริหารต้องสามารถใช้งานโดยพึ่งความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน้อยที่สุดหรือไม่ต้องพึ่งเลย
เฉลย ถูก

2. ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Artificial Intelligence/Expert System : AI/ES) คือ ระบบที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นผู้ชำนาญการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
เฉลย ถูก

3. ระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และไม่สนับสนุนการทำงาของฝ่ายต่างๆในองค์กร
เฉลย ผิด เพราะที่ถูกคือระบบ MIS จะใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงาของฝ่ายต่างๆในองค์กร

4. DSS สามารถอ่านสารสนเทศจากคลังข้อมูลได้อย่างเดียว (Read-only) มาสมารถแก้ไขสารสนเทศภายในคลังข้อมูลได้
เฉลย ถูก

5. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS) บางครั้งอาจเรียกระบบสารสนเทศชนิดนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System : ESS)”
เฉลย ถูก

1 ความคิดเห็น:

urarat กล่าวว่า...

คนสวย ๆ อย่าขี้อายนะคะ